Proletariaat - Proletariat

Van Wikipedia, De Gratis Encyclopedie

Pin
Send
Share
Send

De proletariaat (/ˌprlɪˈtɛərikət/ van Latijns proletarius 'producerende nakomelingen') is de maatschappelijke klasse van loontrekkenden, die leden van een samenleving wiens enige bezit van significante economische waarde hun is arbeidskracht (hun vermogen om te werken).[1] Een lid van zo'n klas is een proletariër.

Marxistische filosofie beschouwt het proletariaat als onderdrukt kapitalisme, gedwongen om een ​​magere lonen te accepteren in ruil voor het bedienen van de wijze van productie, die behoren tot de klasse van bedrijfseigenaren, de bourgeoisie​Marx beweerde dat deze onderdrukking het proletariaat geeft gemeenschappelijke economische en politieke belangen die nationale grenzen overstijgen, hen ertoe aanzetten zich te verenigen en de macht overnemen van de kapitalistische klasse, en uiteindelijk om een communistisch samenleving vrij van klassenonderscheid.

Romeinse Republiek

De proletarii vormde een sociale klasse van Romeinse burgers die weinig of geen eigendom bezaten. De naam is vermoedelijk afkomstig van de volkstelling, die de Romeinse autoriteiten om de vijf jaar uitvoerden om een ​​register van burgers en hun bezittingen op te stellen, waarin hun militaire taken en stemrechten werden bepaald. Degenen die 11.000 bezaten assēs of minder vielen onder de laagste categorie voor militaire dienst, en hun kinderen-prōlēs (nakomelingen) - werden vermeld in plaats van eigendom; Vandaar de naam proletarius (producent van nakomelingen). Roman burger-soldaten betaalden voor hun eigen paarden en wapens, en vochten zonder betaling voor de gemeengoed, maar de enige militaire bijdrage van a proletarius waren zijn kinderen, de toekomstige Romeinse burgers die veroverde gebieden konden koloniseren. Officieel werden eigendomloze burgers gebeld capite censi omdat ze 'personen waren die niet op hun eigendom waren geregistreerd ... maar eenvoudig op hun bestaan ​​als levende individuen, voornamelijk als hoofden (caput) van een gezin. "[2][notitie 1]

Hoewel opgenomen in de Comitia Centuriata (Centuriate Assembly), proletarii waren de laagste klasse, grotendeels verstoken van stemrecht.[3] Laat-Romeinse historici zoals Livy vaag beschreven de Comitia Centuriata als een populaire vergadering van het vroege Rome, samengesteld uit centuriae, stemeenheden die klassen van burgers vertegenwoordigen op basis van rijkdom. Deze vergadering, die meestal bijeenkwam op de Campus Martius om de openbare orde te bespreken, aangewezen de militaire taken van Romeinse burgers.[4] Een van de reconstructies van de Comitia Centuriata functies 18 centuriae van cavalerie, en 170 centuriae van infanterie verdeeld in vijf klassen naar rijkdom, plus 5 centuriae van het ondersteunend personeel dat wordt gebeld adsidui, waarvan er één de proletarii​In de strijd bracht de cavalerie hun paarden en wapens, de hoogste infanterieklasse volledige wapens en bepantsering, de volgende twee klassen minder, de vierde klasse alleen speren, de vijfde slingers, terwijl de assisterende adsidui had geen wapens. Bij het stemmen waren de cavalerie en de hoogste infanterieklasse voldoende om over een kwestie te beslissen; aangezien de stemming bovenaan begon, werden de kwesties meestal beslist voordat de lagere klassen stemden.[5]

Na de Tweede Punische Oorlog in 201 voor Christus, de Jugurthine War en diverse conflicten in Macedonië en Azië verminderden het aantal Romeinse familieboeren, en de Republiek leed aan een tekort aan bezittende burgersoldaten.[6] De Marian hervormingen van 107 v.Chr. verlengde de militaire geschiktheid tot de armen in de steden, en voortaan de proletarii, net zo betaalde soldaten, werd de ruggengraat van het leger, dat later diende als de beslissende kracht in de val van de Republiek en de oprichting van de rijk.[7]

Modern gebruik

In het begin van de 19e eeuw wezen veel West-Europese liberale geleerden - die zich bezighielden met sociale wetenschappen en economie - op de sociaaleconomische overeenkomsten tussen de moderne snelgroeiende industriële arbeidersklasse en de klassieke proletariërs. Een van de vroegste analogieën is te vinden in het artikel uit 1807 van de Franse filosoof en politicoloog Hugues Felicité Robert de Lamennais​Later werd het naar het Engels vertaald met de titel "Modern Slavery".[8]

Zwitserse liberale econoom en historicus Jean Charles Léonard de Sismondi was de eerste die de term proletariaat toepaste op de arbeidersklasse die onder het kapitalisme was gecreëerd, en wiens geschriften vaak werden geciteerd door Karl Marx​Marx kwam de term hoogstwaarschijnlijk tegen tijdens het bestuderen van de werken van Sismondi. [9][10][11][12]

Marxistische theorie

Marx, die studeerde Romeinse wet bij de Friedrich Wilhelm Universiteit van Berlijn,[13] gebruikte de term proletariaat in zijn sociaal-politieke theorie (Marxisme) om een ​​progressieve arbeidersklasse te beschrijven die niet besmet is Eigen terrein en in staat tot revolutionaire actie om het kapitalisme omver te werpen en schaf sociale klassen af, waardoor de samenleving naar steeds hogere niveaus van welvaart en rechtvaardigheid wordt geleid.

Marx definieerde het proletariaat als de sociale klasse die geen noemenswaardige eigendom van de wijze van productie (fabrieken, machines, land, mijnen, gebouwen, voertuigen) en waarvan de enige bestaansmiddelen zijn om hun arbeidskracht te verkopen voor een salaris of salaris.[14] Proletariërs zijn loonarbeiders, terwijl sommigen (hoewel niet Marx zelf) loontrekkenden onderscheiden als de salariaat.

Een 1911 Industrieel arbeider publicatie waarin wordt gepleit voor industriële unionism gebaseerd op kritiek op het kapitalisme. Het proletariaat "werkt voor allen" en "voedt allen".

De marxistische theorie definieert slechts vaag de grenzen tussen het proletariaat en aangrenzende sociale klassen. In de sociaal superieure, minder progressieve richting zijn de lagere kleinburgerij, zoals kleine winkeliers, die in de eerste plaats afhankelijk zijn van zelfstandig ondernemerschap tegen een inkomen dat vergelijkbaar is met een gewoon loon. Tussenfuncties zijn mogelijk, waarbij loonarbeid voor een werkgever gecombineerd wordt met zelfstandig ondernemerschap. In een andere richting, de lumenproletariaat of "vodden-proletariaat", die Marx beschouwt als een retrograde klasse, leven in de informele economie buiten legaal werk: de armste verschoppelingen van de samenleving, zoals bedelaars, bedriegers, entertainers, straatmuzikanten, criminelen en prostituees.[15][16] Socialistisch partijen hebben vaak ruzie gemaakt over de vraag of ze alle lagere klassen moesten organiseren en vertegenwoordigen, of alleen het loonarbeidende proletariaat.

Volgens het marxisme is het kapitalisme gebaseerd op de uitbuiting van het proletariaat door de bourgeoisie: de arbeiders, die geen productiemiddelen bezitten, moeten de eigendommen van anderen gebruiken om goederen en diensten te produceren en om in hun levensonderhoud te voorzien. Werknemers kunnen de productiemiddelen (bijvoorbeeld een fabriek of warenhuis) niet huren om voor eigen rekening te produceren; In plaats daarvan nemen kapitalisten arbeiders in dienst, en de geproduceerde goederen of diensten worden eigendom van de kapitalist, die ze op de markt verkoopt.

Een deel van de nettoverkoopprijs betaalt het loon van de arbeiders (variabele kosten); een tweede deel vernieuwt de productiemiddelen (constante kosten, kapitaalinvestering); terwijl het derde deel wordt verbruikt door de kapitalistenklasse, opgesplitst in de persoonlijke winst van de kapitalist en vergoedingen aan andere eigenaren (huur, belastingen, rente op leningen, enz.). De strijd om het eerste deel (lonen) zet het proletariaat en bourgeoisie in een onverzoenbaar conflict, aangezien de concurrentie op de markt de lonen onverbiddelijk naar de minimaal nodig voor de arbeiders om te overleven en te blijven werken. Het tweede deel, gekapitaliseerde meerwaarde genaamd, wordt gebruikt om de productiemiddelen te vernieuwen of te vergroten (kapitaal), hetzij in kwantiteit of kwaliteit.[17] Het tweede en derde deel staan ​​bekend als meerwaarde, het verschil tussen de rijkdom die het proletariaat produceert en de rijkdom die ze consumeren[18]

Marxisten beweren dat nieuwe rijkdom wordt gecreëerd door middel van toegepaste arbeid natuurlijke bronnen.[19] De waren die proletariërs produceren en kapitalisten verkopen, worden niet gewaardeerd om hun bruikbaarheid, maar om de hoeveelheid arbeid daarin belichaamd: lucht is bijvoorbeeld essentieel, maar vereist geen arbeid om te produceren, en is daarom gratis; terwijl een diamant veel minder nuttig is, maar honderden uren mijnbouw en slijpwerk vereist en daarom duur is. Hetzelfde geldt voor de arbeidskracht van de arbeiders: ze wordt niet gewaardeerd om de hoeveelheid rijkdom die ze produceert, maar om de hoeveelheid arbeid die nodig is om de arbeiders gevoed, gehuisvest, voldoende opgeleid en in staat te houden om kinderen op te voeden als nieuwe arbeiders. Aan de andere kant verdienen kapitalisten hun rijkdom niet als een functie van hun persoonlijke arbeid, die zelfs nietig kan zijn, maar door de juridische relatie van hun eigendom met de productiemiddelen (bv. Het bezit van een fabriek of landbouwgrond).

Marx voerde aan dat het proletariaat onvermijdelijk het kapitalistische systeem zou vervangen door de dictatuur van het proletariaat, de sociale verhoudingen die het klassensysteem ondersteunen, zou afschaffen en zich vervolgens zou ontwikkelen tot een communistische samenleving waarin 'de vrije ontwikkeling van elk de voorwaarde is voor de vrije ontwikkeling van iedereen. ".[20]

Proletarische cultuur

Marx voerde aan dat elke sociale klasse zijn karakteristieke cultuur en politiek had. De socialistische staten die voortvloeien uit de Russische revolutie verdedigde een officiële versie van proletarische cultuur.

Dit was heel anders dan de arbeiderscultuur van kapitalistische landen, die de neiging hebben om "prole drift" (proletarische drift) te ervaren, waarin alles onverbiddelijk gemeengoed wordt en gecommodificeerd wordt door middel van massaproductie, massale verkoop, massacommunicatie en massa-educatie. Voorbeelden zijn onder meer bestsellerlijsten, films en muziek gemaakt om de massa aan te spreken, en winkelcentra.[21]

Zie ook

Opmerkingen

 1. ^ Arnold J. Toynbee, vooral in zijn Een studie van de geschiedenis, gebruikt het woord "proletariaat" in deze algemene betekenis van mensen zonder eigendom of belang in de samenleving. Toynbee richt zich in het bijzonder op het generatieve spirituele leven van het "interne proletariaat" (zij die binnen een bepaalde civiele samenleving leven). Hij beschrijft ook de "heroïsche" volkslegendes van het "externe proletariaat" (armere groepen die buiten de grenzen van een beschaving leven). Vergelijk Toynbee, Een studie van de geschiedenis (Oxford University 1934-1961), 12 delen, in deel V Desintegratie van beschavingen, deel één (1939) op 58–194 (intern proletariaat), en op 194–337 (extern proletariaat).

Referenties

 1. ^ proletariaat​Betreden: 6 juni 2013.
 2. ^ Adolf Berger, Encyclopedisch Woordenboek van Romeins recht (Philadelphia: American Philosophical Society 1953) op 380; 657
 3. ^ Berger, Encyclopedisch Woordenboek van Romeins recht (1953) op 351; 657 (citaat).
 4. ^ Titus Livius (c. 59 voor Christus - AD 17), Ab urbe condita, 1, 43; de eerste vijf boeken vertaald door Aubrey de Sélincourt als Livius, De vroege geschiedenis van Rome (Penguin 1960, 1971) op 81-82.
 5. ^ Andrew Lintott, De grondwet van de Romeinse Republiek (Oxford University 1999) op 55-61, opnieuw de Comitia Centuriata.
 6. ^ Zie, Theodor Mommsen, Römisches Geschichte (1854-1856), 3 delen; vertaald als Geschiedenis van Rome (1862-1866), 4 delen; herdruk (The Free Press 1957) op vol. III: 48-55 (Mommsen's Bk. III, hoofdstuk XI tegen het einde).
 7. ^ H. H. Scullard, Gracchi naar Nero. Een geschiedenis van Rome van 133 voor Christus tot 68 na Christus (Londen: Methuen 1959, 4e editie 1976) op 51-52.
 8. ^ Félicité Robert de Lamennais: Modern Slavery (1840) [1]
 9. ^ Ekins, Paul; Max-Neef, Manfred (2006). Real Life Economics​Routledge. pp. 91-93.
 10. ^ Ekelund Jr, Robert B .; Hébert, Robert F. (2006). A History of Economic Theory and Method: Fifth Edition​Waveland Press. p. 226
 11. ^ Lutz, Mark A. (2002). Economie voor het algemeen belang: twee eeuwen van economisch denken in de humanistische traditie​Routledge. pp. 55-57.
 12. ^ Stedman Jones, Gareth (2006). "Saint-Simon en de liberale oorsprong van de socialistische kritiek op de politieke economie". In Aprile, Sylvie; Bensimon, Fabrice (red.). La France et l'Angleterre au XIXe siècle. Veranderingen, représentations, vergelijkingen​Créaphis. blz. 21-47.
 13. ^ Zie, Sidney Hook, Marx en de marxisten (Princeton: Van Nostrand 1955) op 13-jarige leeftijd.
 14. ^ Marx, Karl (1887). "Hoofdstuk zes: het kopen en verkopen van arbeidskracht"​In Frederick Engels (red.). Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie [Hoofdstad: kritiek op de politieke economie​Moskou: Progress Publishers​Opgehaald 10 februari 2013.
 15. ^ "Lumpenproletariaat | Marxisme". Encyclopedia Britannica.
 16. ^ Marx, Karl (februari 1848). "Bourgeois en Proletariërs". Manifest van de Communistische Partij​Progress-uitgevers​Opgehaald 10 februari 2013.
 17. ^ Luxemburg, Rosa. De accumulatie van kapitaal​Hoofdstuk 6, Vergrote reproductie, http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1913/accumulation-capital/ch06.htm
 18. ^ Marx, Karl. The Capital, deel 1, hoofdstuk 6. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch06.htm
 19. ^ Marx, Karl. Kritiek op het Gotha-programma, Ik. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm
 20. ^ Marx, Karl. Het communistisch manifest, deel II, Proletariërs en communisten http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch02.htm
 21. ^ Fussell, Paul (Oktober 1992). Klasse, een gids door het Amerikaanse statussysteem​New York: Ballantine. ISBN 978-0-345-31816-9.

Verder lezen

Externe links

Pin
Send
Share
Send